fbpx

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net bünyesindeki kişisel veriler, Bilgisayar Al’ın güvencesi altındadır. Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından sağlanan hizmet ve Bilgisayar Al’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından; Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,

Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

Bilgisayar Al’ın kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,

Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,

Hizmet ve tekliflerin sunulması,

Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,

Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,

Bilgisayar Al’ın ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,

İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,

Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,

Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

Hukuk işlerinin takibi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Bilgisayar Al ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması

İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Bilgisayar Al’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, https://bilgisayaral.net / internet adresinden ulaşabileceğiniz “Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde yer verilmiştir.

Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Bilgisayar Al’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Bilgisayar Al’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Bilgisayar Al’a ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Bilgisayar Al ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından farklı yollardan (Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Bilgisayar Al’ın hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bilgisayar Al’a iletmeniz durumunda, Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Bilgisayar Al’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Bilgisayar Al’ın veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,

Eğer Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,

Eğer Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,

Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verilerin Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

Bilgisayar Al www.bilgisayaral.net tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Bilgisayar Al’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede Bilgisayar Al’a Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://bilgisayaral.net / adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak; Islak imzalı bir nüshasını “Harbiye Mah Salkımsöğüt Sokak 11/B Çankaya Ankara” adresine şahsen elden teslim edebilir,

noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Bilgisayar Al’da kayıtlı e-posta ile [email protected]  adresine iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Bilgisayar Al’ın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.